h1

Do’a Haji dan Umrah serta Talbiyah dan Do’a Lainnya

May 12, 2012

Do’a Keluar dari Rumah: Bismillahittawakkaltu ‘alallahi la haula wala quwwata illa billah. (Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan melainkan dengan izin Allah).
Do’a Saat Berada di Atas Kendaraan: Subhanalladzi sakhkharalana hadza wama kunna lahu mukrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun, Allahumma inna nasaluka fi safarina hazdal birra wat taqwa wa minal ‘amali ma tardha, Allahumma inna na’udzubika min wa’tsaissafari wa suil manzhari wal munqalabi fil mali wa ahli, Allahumma hawwin ‘alaina safarana hadza wa athwi ‘anna bu’dahu, Allahumma antasshahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli. (Maha Suci Dzat yang telah menundukkan untuk kami (kendaraan) ini dan apa yang bersama kami. Dan sungguh, kami akan kembali kepada Rabb kami, Ya Allah, sesungguhnya kami memohon dalam perjalanan ini kebajikan, ketaqwaan dan amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan kepada-Mu dari kesulitan perjalanan, ketidak nyamanan pandangan dan dari akhir yang buruk. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan kami ini, dan dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan ini dan pengganti (yang mengurusi) harta dan keluarga kami)
Do’a Niat Haji: Labbaika hajjan (Aku penuhi panggilan-Mu (ya Allah) dengan berhaji)
Do’a Niat Umrah: Labbaika ‘umratan (Aku penuhi panggilan-Mu (ya Allah) dengan menunaikan umrah)
Talbiyah: LabbaikAllahumma Labbaik Labbaika la Syarika laka Labbaik innal Hamda wanNikmata laka walMulk la Syarika laka (Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah aku penuhi (panggilan-Mu) yang tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya bagi-Mu yang tiada sekutu bagi-Mu)
Shalawat: Washallallahu ‘ala Muhammadiw wa ‘ala alihi washahbihi wasallam. (Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para pengikutnya)
Do’a Haji Mabrur: Allahummaj’alhu Hajjan Mabrura wa Sa’yan Masykura wa Dhanban Maghfura wa ‘Amalan Shalihan Maqbula wa Tijaratan lan Tabur. (Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur, sai yang dihargai, dosa yang diampuni, amalan shalih yang diterima dan perniagaan yang tidak akan merugi)
Do’a memasuki Masjidil Haram: Allahumma antassalam wa minkassalam fa hayyina rabbana bissalam, Allahummaghfir li waftahli abwaba rahmatik. (Ya Allah, Engkau adalah Dzat Yang Memiliki kedamaian, semua kedamaian (bermuara) dari-Mu, hidupkanlah kami dengan penuh kedamaian, wahai Rabb kami. Ya Allah, ampunilah disaku dan bukalah pintu-pintu untuk meraih rahmat-Mu)
Do’a ketika melihat Ka’bah: Allahumma zid hadzalbaita tasyrifan, wa ta’zhiman, wa takriman, wa mahabbatan, wa zid man zarahu mimman hajjahu wa’tamarahu tasyrifan, wa ta’zhiman, wa takriman wa birra. (Ya Allah, tambahkanlah kepada Baitullah (Ka’bah) ini kemuliaan, keluhuran, kehebatan dan kewibawaan. Dan tambahkanlah kepada orang yang mengunjunginya, baik berhaji maupun berumrah, kemuliaan, keluhuran, kehebatan dan kebajikan).
Do’a Memulai Thawaf: Bismillahi Allahu Akbar (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar)
Do’a antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani: Subhanallah wal hamdulillah, wa la ilaha illallahu wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil ‘aliyyil azhim. Allahumma imanam bika wa tasdqan bi kitabika wa wafaam bi ‘ahdika wattiba’al lisunnati nabiyyika Muhammadin Shallahu ‘alaihi wasallam. Allahumma inna hazdal harama haramuka, wal balada baladuka, wal amna amnuka, wal ‘abda ‘abduka, ji’naka min biladin ba’idatin bi dzunubin katsiratin, faghfirlana dzunubana wa kaffir ‘anna sayyiatina wa tawaffana ma’al abrar. Allahumma inni asaluka ridhaka wal jannah wa a’udzubika min sakhatika wannar. (Maha Suci Allah, segala puji hanya kepunyaan Allah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan seizin Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, kami melakukan thawaf ini karena mengimani-Mu, membenarkan kitab-Mu, menepati janji kami kepada janji-Mu dan mengikuti sunnah nabi-Mu, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya tanah suci ini adalah Tanah Suci-Mu, negeri Makkah ini adalah negeri-Mu, keamanan negeri ini adalah keamanan-Mu, hamba ini adalah hamba-Mu, kami datang dari negeri yang jauh dengan berlumuran dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami serta matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keridhaan dan surga-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari kemurkaan dan neraka-Mu)
Do’a antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad: Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, waqina ‘adzabannar. wa adhilnaljannata ma’al abrar ya ‘Azizu ya Ghaffar, ya Rabbal ‘alamin. (Wahai Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang yang baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, wahai Tuhan Yang Maha Pengampun, wahai Rabb yang menguasa alam semesta).
Do’a ketika Minum Air Zam-zam: Allahumma inni asaluka ‘ilman nafi’an wa rizqan wasi’an wa syifaam min kulli dain wa saqamin. (Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki yang melimpah ruah dan penyembuhan dari segala penyakit dan kesakitan)
Do’a Mendekati Bukit Shafa: Innashshafa al Marwata min sya’airillah, abdau bima badaallahu bih.(Sesungguhnya Shafa dan Marwa termasuk syiar-syiar agama Allah, aku memulai sai sesuai dengan yang telah ditentukan Allah).
Do’a ketika Berada di Atas Bukit Shafa dan Marwah: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ‘ala kulli syaiin qadir. La ilaha illahu wahdah, shadaqa wa’dah, wanashara ‘abdah, wa a’azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah.
(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang telah membenarkan janji-Nya, membawa hamba-Nya, menguatkan bala tentara-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya dengan sendirian)
Do’a di antara Dua Pilar Hijau: Allahummaghfir warham wa’fu watakarram wa tajawaj amma ta’lam, innaka ta’lamu wala na’lamu, innaka anta Allah al A’azza wal Akram (Ya Allah, ampuni dosaku, kasihanilah daku, muliakanlah diriku, dan maafkanlah segala yang kami tidak mengetahui, memang Engkau adalah mengetahui apa yang kami tidak mengetahui. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia)
Do’a Mendekati Marwah: Innashshafa al Marwata min sya’airillah, fa man hajjal baita awi’tamara fala junaha ‘alaihi ayyaththawwafa bihima, wa man tathawwa’a khairan fainnallaha syakirun ‘alim. Amin. (Sesungguhnya bukit Shafa dan Marwa termasuk syiar-syiar agama Allah, Barang siapa yang menunaikan haji atau umrah, maka ia boleh melaksanakana sai antara keduanya. Dan, barang siapa yang mau melaksanakan amalan-amalan sunat sesuka hati. maka sesungguhnya Allah Dzat Pemberi Penghargaan dan Yang Maha Mengetahui). Amin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: